- بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر جیرفت در سال 1

- بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر جیرفت در سال 1
...
قیمت : 25,000 ریال تعداد صفحات : 98

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی شناسایی هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی شناسایی هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت
چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آنها در بین مدیران  طراحی شده است. جامعه آماری مورد تحقیق در این پژوهش کلیه مدیران ادارات دولتی شهر تنکابن است ،نمونه ی پژوهش شامل 108نفر بوده که به روش نمونه...
قیمت : 280,000 ریال تعداد صفحات : 169

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی
...
قیمت : 28,000 ریال تعداد صفحات : 104

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد سازمان

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد سازمان
...
قیمت : 280,000 ریال تعداد صفحات : 179

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد سازمان

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد سازمان
...
قیمت : 280,000 ریال تعداد صفحات : 179