گروه محصول -> علوم انسانی -> مدیریت

1. بررسی میزان تاثیرگذاری هوش هیجانی بر میزان عملکرد شغلی کارکنان بخش تولیدشرکتقیمت: ۲۸۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 112     کد محصول :2537      حجم فایل:745,25 KB      نوع فایل :zipاسترس باعث ایجاد عوارض فیزیولوژیکی، عوارض روانی و عوارض رفتاری بسیاری در افراد می‌شود. افرادی که استرس زیادی را تحمل می‌کنند توجه کمتری به انجام کار خود دارند و بنابراین ممکن است به خود و دیگر افراد سازمان آسیبهایی وارد کنند. به طور کلی استرس شغلی بازدهی و بهره‌وری کارکنان را پایین می‌آورد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تاثیرگذاری هوش هیجانی بر استرس و عملکرد شغلی کارکنان بخش تولیدشرکت سایپا بوده است. هوش هيجاني عبارتست از توانايي تشخيص احساسات خود وديگران جهت تهييج خودمان ومديريت احساسات دروني وارتباطات فردي واجتماعي  براي اتخاذ تصميمهاي مناسب در زندگي و به نوعي ميتوان گفت كه مهارتهاي رفتاري است. در این تحقیق از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شد و با 386 نفر از کارکنان شرکت سایپادر شهر تهران مصاحبه شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.

-        آزمون همبستگی پیرسون رابطه منفی و معناداری را در بینمتغیرهای استرس شغلیبا هوش هیجانیکارکناننشان داد. یعنی با بالا رفتن استرس شغلی کارکنان از هوش هیجانی آنان کاسته می شود.

-        آزمون همبستگی پیرسون رابطه معکوس و معناداری را در بیندو متغیر استرس شغلی و عملکرد شغلیکارکناننشان داد. بدین معنی که هر چه ميزان استرس شغلی بیشتر باشد عملکرد شغلی کارکنان کمتر خواهد بود.

-        آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که با زیاد شدن میزان هوش هیجانی مدیران، از عملکرد شغلی آنان کاسته می شود. اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خریدمحصولات مرتبط


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: