گروه محصول -> علوم انسانی -> مدیریت

هدف اصلی پژوهش شناسایی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاقیمت: ۲۸۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 123     کد محصول :2541      حجم فایل:455,99 KB      نوع فایل :zipهدف پژوهش حاضر،شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی واعتمادسازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان میباشد.ازآنجا که سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اجتماعی جوامع مدرن مطرح می شود و نقش عمده ای در توسعه اجتماعی ایفا می کند.همچنین مبحث اعتمادسازمانی در سازمان ها به خصوص سازمان های دولتی اهمیت فزاینده ای یافته است وبا توجه به این حدس وگمان که سرمایه اجتماعی
میتواند عامل مهمی در اعتمادسازمانی کارکنان باشد،این فرضیه شکل گرفت که بین سرمایه اجتماعی و اعتمادسازمانی کارکنان دانشگاه آزاد واحدقوچان رابطه مثبت وجوددارد.دراین پژوهش،سرمایه اجتماعی دارای5 بعدمشارکت اجتماعی،انسجام اجتماعی،آگاهی اجتماعی،احساس تعلق و اعتماداجتماعی میشود.ابعادمتغیروابسته یعنی اعتمادسازمانی شامل شایستگی،خیرخواهی،صداقت،قابلیت پیش بینی که برگرفته از نظر دایتزوهارتوگ می باشد.روش تحقیق موارد استفاده توصیفی و ازشاخه همبستگی میباشد که به روش پیمایشی انجام شده است.دراین تحقیق از دو ابزار اندازه گیری که شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی استاندارد دکترمقیمی و پرسشنامه اعتمادسازمانی استاندارد(مقیمی و رمضان)استفاده شد.پرسشنامه مورد استفاده شامل33 سؤال مربوط به سرمایه اجتماعی و59 سؤال مربوط به اعتماد سازمانی بود.جامعه آماری آن کارکنان242دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در سال تحصیلی92-91 است.روش نمونه گیری مورد استفاده تصادفی ساده است که براساس جدول مورگان142 نفر ازکارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ضریب پایایی آنها بااستفاده ازروش آلفای کرونباخ در سرمایه اجتماعی81/0و در اعتماد سازمانی 77/0به دست آمد که در سطح99/0کاملاً معنادار بود.داده های به دست آمده با نرم افزار آماری و با استفاده ازSPSSروش های آمار توصیفی و آمار استنباطی،ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل رگرسیون چندمتغیره،آزمون مستقلt ،آنالیز و واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتیجه کلی تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی وجود دارد،بعلاوه از میان ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی،اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را در اعتماد سازمانی بین کارکنان دارد.اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خریدمحصولات مرتبط


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: